Dagsorden GF 2023

DØNHO Generalforsamling 2023

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen indstiller Mikkel Holmelund
 2. Formandens beretning v. Rikke Haahr
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt repræsentanter:
    • Personalekursusudvalg
     1. Regnskab for personalekursus v. Steffen Ørntoft
     2. Status på dette års personalekursus og dato for 2024
     3. Lotte Rosenvinge og Steffen Ørntoft har efter mange års godt arbejde besluttet sig for at trække sig. Personalekursusudvalget og DØNHO´s bestyrelse indstiller Didde Trærup Schnack og Eva Rye Rasmussen
 4. Rettidige indkomne forslag: Ingen
 5. Aflæggelses af regnskab, redegørelse for budget og fastsættelses af kontingent v. Kasserer Gitte Obel
 6. Valg til bestyrelse – på valg er:
    • Rikke Haahr, modtager genvalg
    • Thomas Qvist, modtager genvalg
    • Peter Tingsgaard, modtager genvalg
    • Tomaas Ravn, genopstiller ikke. Mikkel Alanin har vist interesse for den ledige plads, bestyrelsen bakker op. Andre kandidater?
    • En ledig post på valg før tid: Bestyrelsen har i april 23 indsuppleret Anders Jørgensen (AJ) på Christian Bak´s (CB) post, da CB er blevet valgt ind i DSOHH´s bestyrelse. AJ er således på valg i 2023 for 1 år og er igen på valg i 2024. Bestyrelsen anbefaler AJ.
 1. Valg til intern revisor – på valg er:
  • Mads Stougaard, modtager genvalg.
  • Peters Poulsens rolle som revisorsuppleant afsluttes fra 2023, da vi nu får ekstern revision.
  • Ekstern revisor: Bestyrelsen har indgået aftale med Niels Nygaard, Deloitte
 1. Evt andre valg: Ingen
 2. Evt.
 3. Konstituering efter GF

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.