DØNHO på Folkemødet 2017

I april måned modtog DØNHO en invitation til at deltage i en paneldebat på Folkemødet
omkring høreapparatbehandlingen i Danmark, og efter moden overvejelse besluttede vi at
deltage. Overskriften på debatmødet var ”Hørebehandling i Danmark – forgangsland eller
U-land?”. Invitationen kom fra Høreapparatindustriens tre danske topspillere, GN
Resound, Widex og William Demant (Oticon).
I panelet var sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S), formand for
Hovedstadsregionens Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach (R), overlæge på Audiologisk
Afdeling på Odense Universitetshospital og forskningsansvarlig på projektet BEAR (Better
Hearing Rehabilitation), Jesper Hvass Schmidt samt speciallæge i øre-næsehalssygdomme
og formand for DØNHO (Danske Øre-Næse-Halslægers Organisation, Ann-
Louise Reventlow-Mourier.
Debatten startede med en introduktion til det at have høretab og en dagligdag med
høreapparater, som en samtale mellem moderator Lillian Kjærulf Kreta, landsformand i
Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup og gallerist og bruger af høreapparater, Lisbeth
Klaustrup.
Herefter gik Oticons præsident og CEO for William Demant Holding, Søren Nielsen på
scenen og kom med en forklaring på industriens ønske om en bedre løsning på
høreomsorgen i Danmark samt industriens løsning på de lange ventetider på udlevering af
høreapparater. En opgave som man fra den kant længe gerne har villet løse.
Efter det oplæg startede selve debatten om høreapparatbehandling i Danmark. Her fik
DØNHO lejlighed til at komme med følgende indlæg:
• Det er efter 2002, hvor udlevering af HA blev liberaliseret, blevet en uigennemskuelig
proces og en jungle at få HA i Danmark. Og det skal der rettes op på.
• Men Danmark er IKKE et høremæssigt uland! Vi ligger nummer et i verden både hvad
angår henvisning til høreapparatbehandling samt andelen der rent faktisk bruger deres
høreapparater.
• Vi skal sikre at borgerne får en komplet og fyldestgørende vejledning – som indeholder
alle aspekter af behandling af høretab. Og det foregår i speciallægepraksis. Det hele
foregår ET sted. Vi er som sundhedsfaglige uddannet til at varetage opgaver som
diagnostik af øresygdomme og vejlede om behandling. Også når det gælder høretab.
For os er det ikke et spørgsmål om kroner – men om ører!
Hvis vi ikke har en sufficient offentlig høreomsorg vil mange borgere aldrig opnå et
tilfredsstillende høreapparattilbud. Privat høreapparatbehandling, som den leveres hos de
private kæder, er simpelthen for dyr for mange borgere. Men også for samfundet pga. de
store sundhedstilskud.
Region Hovedstaden er et godt eksempel på en måde at nedbringe ventetiden, som
fra borgeren erkender sit høretab til HA bliver udleveret, kan være under 1 måned!
Speciallægepraksis er et hurtigt, borgernært og billigere tilbud hvor fagligheden er i top
og kapaciteten er stor. For ikke at tale om patienttilfredsheden.
• RH ordningen vil, hvis den bliver spredt ud over hele landet, frigøre kapacitet på de
audiologiske afdelinger til at tage sig at børn og komplicerede høretab – og forskning!
• DØNHO medvirker gerne i undersøgelser af HA behandling, så alle interessenter –
politikere, læger, industri osv – kan gøre det bedre.Vi er godkent af SST og
akkrediterer efter DDKM og forpligtet til at følge gældende sundhedslovgivning. Og så
har vi kompetence og set-up til store valide PRO-projekter. Så lad os sammen
undersøge Hørelsen i DK. Om den rent faktisk er så dårlig som nogen tror.
Og selvom tiden i en paneldiskussion er knap og man skal kæmpe for at få ordet, er det
vores oplevelse, at vi kom igennem med de punkter, som vi vægter højt i forhold til
høreapparatbehandlingen.
Og det var generelt den holdning der var, blandt paneldeltagerne. Flemming Møller
Mortensen efterlyste et borgernært, kvalificeret og fagligt kompetent tilbud til borgerne, og
det fik vi lejlighed til at tilbyde ham i speciallægepraksis (og bagefter under en mere privat
samtale). Karin Friis Bach fulgte fint op med at rose ordningen i Region H og berette at den
have nedbragt ventetiderne markant, og Jesper Hvass Schmidt var enig i at udredning af
høretab og høreapparatbehandling kræver en faglig ekspertise, og skal foregå med lægelig
involvering. FAPS’ bestyrelse sad med blandt publikum, og havde oplevelsen af
høreapparatindustrien bestemt ikke kom igennem med deres ønske om at fremstille
høreområdet som et stort problem, og at de skulle løse opgaven. Men at
speciallægepraksis kan og vil! Og at der er politisk bevidsthed omkring dette.
Så alt i alt en spændende oplevelse at være DØNHO’s repræsentant på Folkemødet.
På vegne af DØNHO
Ann-Louise


Skriv et svar