Projekter

AlleForeståendeIgangværendeAfsluttede
Klik på en projekttitel for at tilføje en kommentar


 • Trommehindedræn til Menières sygdom

  Formål

  At undersøge effekten af trommehindedræn på Menières sygdom.

  Studiedesign og sample size

  Randomiseret, blindet, sham-kontrolleret, klinisk studie med 104 patienter.

  Setting

  Rekruttering hos egen otolog og på Skånes Universitetssygehus.

  Inklusionskriterier

  Patienter med sandsynlig Menières sygdom:

  A.   ≥2 spontane episode af vertigo, varende mellem 20 minutter til 24 timer

  B.    Fluktuerende aurale symptomer (hørepåvirkning, tinnitus eller fyldningsfornemmelse) i det afficerede øre

  C.   Ikke bedre forklaret ved anden vestibulær lidelse

  Og som har haft ≥2 anfald i løbet af de sidste 3 måneder.

  Eksklusionskriterer

  ·         < 18 år

  ·         Bilateral Menières sygdom

  ·         Tidligere trommehindedræn i voksenalderen

  ·         Anden neurotologisk lidelse

  ·         Kirurgisk terapi såsom intratympanisk gentamicin eller endolymfatisk sæk-kirurgi

  Bemærk: Ethvert medikament, som patienter indtager for Menières sygdom ved inklusion, fortsættes i uændret dosering under studieperioden (f.eks. Betahistin).

  Intervention

  Trommehinden lokalbedøves med præparat efter eget valg. En gruppe får indsat et trommehindedræn, den anden gruppe får sham-behandling.

  Sham-behandling: Trommehinden berøres med en alligatortang for at simulere en paracentese. Derefter lægges et trommehindedræn på overfladen af trommehinden, der trykkes to gange på toppen af drænet og derefter fjernes det igen. Det anbefales at se vores videodemonstration på hjemmesiden: www.meniere.dk under ”Lægedelen” og menupunktet ”Sham-behandling”. Koden er 0000.

  Outcomes

  Antal svimmelhedsanfald, tone- og taleaudiometri, behov for anfaldsmedicin, time-to-treatment failure, subjektiv følelse af svimmelhed, hørenedsættelse, tinnitus og fyldningsfornemmelse og AAO-HNS Functional Level Scale.

  Alle oplysninger, bortset fra audiometrien, indhentes som patient-reported outcomes (PRO)-data via ugentlige spørgeskemaer, som sendes online til patienten udenom privat praksis.

  Randomisering

  Patienten vil blive randomiseret af projektsygeplejerske Christina eller Irene. ØNH-lægen og projektsygeplejersken vil kende interventionen. Alle andre vil være blindet.

  Kontrolbesøg

  Ved 1, 2 og 3 måneders kontrol udføres en tympanometri. Ved 3-måneders kontrollen udføres ligeledes en audiometri. Derefter udføres et kontrolbesøg med tympanometri hver tredje til sjette måned. Resultat af tympanometrien noteres i journalen til senere brug.

  Hvis drænet ved et af kontrolbesøgene er spontant faldet ud, da indsættes et nyt dræn og dette noteres i journalen.

  Opfølgningstid

  24 måneder i alt. Vi laver en opgørelse efter 3-, 12- og 24 måneder.

  Time to treatment failure

  Hvis patienten ønsker at udtræde af studiet, kontaktes Casper Grønlund på 31147883, således at vi kan få afmeldt spørgeskemaer og registreret time to treatment failure.

  Proces for inklusion

  Når en patient kan inkluderes og samtidigt ønsker at høre mere om studiet, kan I:

  1.    Skrive en mail til caslar@regionsjaelland.dk med patientens navn og telefonnummer. Så ringer jeg patienten op og indhenter relevante data.

  2.    Såfremt patienten ønsker at deltage, registreres han/hun i projektet.

  3.    Vores projektsygeplejerske randomiserer patienten til en af de to interventioner.

  4.    Projektsygeplejersken ringer til din sekretær/assistent i ØNH-praksis og fortæller interventionen. Dette kan så registreres i journalen, til når patienten møder ind.

  5.    Inden patienten modtager interventionen, skal en samtykkeerklæring underskrives i praksis. Denne opbevares i privat praksis og kan senere uploades i IT-systemet RedCap.

  Ved problemer med randomiseringen kan vores projektsygeplejerske kontaktes på telefon: 47 32 96 52. Alternativt projektleder Casper Grønlund på 31 14 78 83.

  Hvis du ønsker at deltage i studiet, eller oplever problemer undervejs, kan du kontakte Casper Grønlund på telefon: 31147883. caslar@regionsjaelland.dk.

  running

 • Validation of the Danish National Tympanostomy Tube Insertion Questionnaires

  The objective of the present study was to validate two questionnaires (the Danish National Tympanostomy Tube Insertion Questionnaires (DANTIQ)) intended for use by the DØNHO database in the investigation of the effect of tympanic tube (TT) insertion on ear-related symptoms and the adherence of ear-nose & throat (ENT) specialists in Danish private practice to the Danish National Clinical Guideline on treatment of otitis media (OM) with TT insertion using electronic patient-reported outcome (ePRO)

  ended

 • Specialists’ adherence to guidelines on tympanostomy tube insertion

  Tympanostomy tube insertion is very frequent in Denmark. Using electronic patient-reported outcome (ePRO) data, we investigated Danish ear, nose & throat (ENT) specialists’ adherence to the 2015 national clinical guideline (NCG) on first-time tympanostomy tube (TT) insertion in children aged 0-5 years with otitis media (OM).

  Dan Med J 2019;66(9):A5552

   

  ended

 • Parent satisfaction and symptom relief in children with otitis media undergoing tympanostomy tube insertion

  The objective of this study was to investigate parent satisfaction and symptom relief in children younger than 12 years undergoing tympanostomy tube (TT) insertion for otitis media (OM) using electronic patient-reported outcome (ePRO) data in private ear-nose & throat (ENT) practice settings.

  Dan Med J 2019;66(9):A5567

  ended

 • A prospective cohort study of 122 adult patients presenting to an otolaryngologist’s office with globus pharyngeus.

  Kære kolleger

  Med støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis har to uddannelsessøgende kolleger - Eva Rye, PhD studerende, og Didde Schnack, nu praktiserende speciallæge - og jeg selv i min klinik gennemført og publiceret nedenstående projekt  

  Det har været en  interessant og lærerig proces

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29327493/

  mvh Andreas Tomaas Ravn

  ended

 • ”Korttidseffekt af drænanlæggelse hos børn med sekretorisk otitis media i øre-næse-hals lægepraksis; en randomiseret undersøgelse”

  Et randomiseret klinisk studie over korttidseffekt af drænanlæggelse ved minimum 3 mdr’s varende SOM. Udføres i to ØNH-speciallægeklinikker på Sjælland (Peter Tingsgaard og Steffen Ørntoft). Der indgår 60 børn mellem 12 mdr og 36 mdr. Børnene allokeres efter styrkeberegning med 30 børn i hver gruppe. Børnenes søvnkvalitet monitoreres med Actigraf ure. Forældre udfylder delvist validerede spørgeskemaer bl.a. med hensyn til livskvalitet (OM-6). Børnene i kontrolgruppen tilbydes drænanlæggelse 1 mdr senere ved behov.

  Projektet er igangsat. 

  running

 • Database til kvalitetsmonitorering og forskning

  Jeg har netop fået tildelt midler fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis til at etablere en database der ved hjælp af Patient Reported Outcome Measures (PROM) kan vurdere bl.a. vores adherence to guideline ift. National Klinisk Retningslinje for behandling med trommehindedræn.

  Projektet er desuden støttet af eKVIS der har lagt midler til softwareudvikling, drift og sekretariats-/stabsfunktion.

  Konceptet er at ptt. under 12 år til tubulation i GA, oprettes i database af 20 pilotklinikker over en foreløbig 1-årig periode. Oprettelsen foregår ved at indtaste patientens navn og forælders e-mail-adr. Herefter overtager systemet og tilsender forældre spørgeskema før og i faste intervaller efter operation.

  Data er fortrolige. Hver pilotklinik har adgang til egne data, men ingen af de andres. Data anonymiseres automatisk på både patient- og klinikniveau, så hverken styregruppe eller eKVIS kan tilgå enkeltdata men kun aggregerede.

  Pilotklinik får jævnligt tilbagemelding på hvor man ligger ift. guidelines og gennemsnittet.

  Udover direkte feedback til behandleren, vil der udarbejdes årsrapport, peer reviewed publikation og der arbejdes hårdt på at individuelle data kan tilflyde patientjournal i form af f.eks. epikrise.

  Da det bliver et selvstændigt system hvor informationsstrømmen er vendt rundt, er der ikke tale om datafangst, men man kan fortsat få glæde af data i sit daglige virke, næsten uden ressourceforbrug for klinikken.

  Der bliver etableret en styregruppe til projektet og eKVIS tilknyttes.

  Projektet er anmeldt til Datatilsynet.

  Projektet forventes startet hurtigst muligt og anslået ved årsskiftet.

  Der har været stor interesse for at melde sig som pilotklinik. I tilfælde af at der bliver behov for flere, må man meget gerne tilkendegive sin interesse her allerede nu.

  Mvh
  Thomas Qvist Barrett

  ended


Tilføj nyt projekt

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.