DØNHO Årsmøde 2025

21. nov. 2025

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

DØNHO Årsmøde 2024

15. nov. 2024

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

DØNHO-nyt, januar 2024

Kære kolleger

Hermed en nytårshilsen med nyt fra jeres organisation.

DØNHOs formøde og DSOHHs 125 år jubilæum.

DØNHO afholder sit årlige formøde onsdag den 10. april 2024. Programmet byder på oplæg ved FAPS, hvor vi bevæger os ind det overenskomstforberedende arbejde til OK25. Dernæst rettes fokus på ØNH udenfor landets grænser med bla. En præsentation af ”Global Outreach Initiative” ved Professor Per Caye-Thomasen og andre oplægsholdere, der vil supplere emnet med deres erfaringer. Til DSOHHs årsmøde den 11. og 12. april fejres selskabets 125 års jubilæum. Forvent et festligt årsmøde med specielle oplæg, festmiddag og meget mere. DSOHH ser frem til at byde mange deltagere velkommen!

Er ALK i gang med en markedsundersøgelse?

ALK har taget kontakt til flere medlemmer vedrørende ydelsesmønstre for omsætning på allergiområdet. Det skal understreges, at det er op til den enkelte klinik, om de ønsker at dele disse oplysninger. Disse data tilhører den enkelte klinik, og der er ingen forpligtigelse til at dele dem, selvom ALK’s sælgere tilbyder kurser til klinikpersonalet og kommer med lækre sandwich. Det er en individuel beslutning (og ansvar) for hver klinik at håndtere og dele egne data. DØNHO fraråder at give eksterne aktører adgang til ydelsesdata.

DØNHO´s 2. årsmøde

91 havde tilmeldt sig årsmødet, som løb af stablen fredag d. 17. november. Bestyrelsen takker for den store interesse. Vi var begunstiget af fremragende foredragsholdere, der hver især udviste højt fagligt niveau og fremstod som særdeles gode formidlere. Formiddagen bød på udredning og behandling af processer i thyroidea, samt senfølger efter behandling. Eftermiddagen havde et mere blandet indhold. Efter en let frokost, hvor vores smagsløg fik en afdæmpet opvarmning, skiftede vi over til et tankevækkende foredrag om tab af lugtesans og smag. De beskedne retter fra frokostbuffeten blev – måske for nogle – pludselig baggrund for en dybere refleksion over, hvad man kan miste. Fra små bidder mad og store overvejelser om sansers begrænsninger til vores begrænsninger som speciallæger. En stor tak til de modige speciallæger, der delte deres ‘worst case’ – de nød vores alles respekt.

Men også muligheder. Kim Werther delte indsigt i, hvordan kunne påvirke sundhedsbeslutninger gennem politisk arbejde, og Formand for Lægeforeningerne, Camilla Rathcke, kastede lys over magten i sundhedsvæsenet samt lægeforeningens rolle.

Højt humør og sort humor prægede foredraget “Mit lægeliv: Retsmedicin og drab” med retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen. Han tog os med på en morsom og makaber rejse gennem retsmedicinens verden, hvor drab blev afdramatiseret med et glimt i øjet. En kombination af sjov og faglig indsigt gjorde dette foredrag til en uforglemmelig oplevelse. Dagen blev afrundet lige omkring, hvor eftermiddagen begyndte, med en sansefuld oplevelse af lugt og smag. Gamborg Bryghus stod for en ølsmagning, hvilket blev efterfulgt af en herlig middag og dans.

Generalforsamling:

Årsmødet blev sluttet af med årets generalforsamling. Også her slog vi alle rekorder med 60 deltagere. Vigtigste punkter i formandens beretning blev præsenteret, den fulde version er tilgængelig på hjemmesiden. Tomaas Ravn valgte at træde ud af DØNHO´s bestyrelse og modtog vin og klapsalver for sit arbejde i bestyrelsen og FAPS. Mikkel Alanin og Anders Jørgensen blev valgt som nye medlemmer af DØNHO´s  bestyrelse.

Konstituering:

Efter generalforsamlingen holdt DØNHO et konstituerende bestyrelsesmøde, og bestyrelsen er nu sammensat som følger:

Formand: Rikke Haahr

Næstformand: Thomas Qvist

Sekretær: Anders Jørgensen

Kasserer: Gitte Obel

Formand DØNHOF: Peter Tingsgaard

Medlem: Ann-Louise Reventlow-Mourier

Medlem: Mikkel Alanin

DSOHH-observatør: Christian Bak

DØNHO´s bestyrelse ønsker alle et godt nytår.

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

DØNHO's formandsberetning 2023

Formandens beretning 2023

Kære kolleger, velkommen til DØNHO General Forsamlingen 2023

INDLEDNING

Så er det første år som formand for DØNHO passeret forbi i flyvende fart. Opgaverne har været mangeartede (og mange), men er blevet løst på bedste vis i et godt og givende samarbejde med DØNHO´s øvrige bestyrelsesmedlemmer. Så allerførst i denne beretning skal lyde en stor tak til bestyrelsen for jeres store engagement, jeres hjælpsomhed, stærke holdninger og viden. Når opgaverne skal drøftes og løses, står I altid parat til at lytte og byde ind med jeres betragtninger og erfaringer, så opgaverne hver gang løses med fagligheden i højsædet. Jeres indsats er uvurderlig. Tak for jer.

Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af følgende medlemmer:

 • Rikke Haahr, Horsens, Formand
 • Thomas Qvist, Randers, Næstformand
 • Anders Jørgensen, Hobro, Sekretær
 • Gitte Obel, Vejen, Kasserer
 • Peter Tingsgaard, Slagelse, DØNHOF formand
 • Tomaas Ravn, Kbh., Observatør i FAPS
 • Ann-Louise Reventlow-Mourier, Kbh., Formand i FAPS
 • Christian Bak, Viborg, DØNHO observatør, medlem af DSOHH´s bestyrelse


Der skal også lyde en stor tak til alle de medlemmer, der uden at være en del af bestyrelsen, lægger tid og kræfter i at forny og forbedre vores speciale og sektor. Uanset hvor meget eller lidt I har bidraget med, er det netop disse initiativer og dette engagement, der medvirker til at styrke patientbehandlingen, samarbejdet og udviklingen i speciallægepraksis. DØNHO er altid tilgængelig for drøftelser og sparring, hvis man har gode ideer, der skal hjælpes i gang eller blot trykprøves på et panel af erfarne speciallæger. Vi sætter stor pris på alle jeres henvendelser, være sig ris, ros eller kommentarer til vores arbejde.

Som nedskrevet i vores vedtægter er DØNHO´s fremmeste opgave netop at varetage medlemmernes (jeres) interesser være sig de faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. I denne beretning vil jeg derfor tage udgangspunkt i netop disse mål, så vi til slut får et overblik over, om vi igen i år er lykkedes med opgaven.

 

FAGLIGE INTERESSER

DØNHO har igen i år været involveret i opdateringer af retningslinjer, uddannelse af yngre kommende speciallæger, videreuddannelse af speciallæger og uddannelse af personale i praksis. DØNHO-repræsentanter har desuden siddet med i flere faglige udvalg med henblik på at værne om faglig kvalitet og sikre relevans for vores sektor.

Nationale kliniske retningslinjer

Arbejdet med Nationale Kliniske Retningslinjer er skrinlagt af Sundhedsstyrelsen, der er således ikke afsat midler til udarbejdelse af nye NKR, og der er heller ikke afsat midler til opdatering af de eksisterende. Den sidste NKR der blev udarbejdet med relevans for vores speciale var NKR´en der vedrører undersøgelse og behandling af stramt tungebånd hos ammede spædbørn, udgivet i 2020.

DØNHO har, i samarbejde med DSOHH, igennem flere år arbejdet for, at der blev taget initiativ til en NKR om OSA hos voksne med repræsentanter fra alle involverede specialer. Det er ikke lykkedes. Vi fokuserer nu mod andre veje i forhold til at gøre vores (og specialets) indflydelse gældende, ikke mindst i forhold til at fastholde vores oplagte relevans i udredningen og behandlingen af OSA. For at fremme dette arbejde er der på initiativ fra DSOHH nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter på tværs af sektorer og geografi. DØNHO er i denne gruppe repræsenteret af Thomas Qvist. Derudover sidder Thomas Kjærgaard (DSOHH), Kristian Bruun (DRS), Jesper Bille (Hospitalssektor Vest) og Eva Kirkegaard (Hospitalssektor Øst). Gruppens første initiativ bliver en statusartikel til Ugeskriftet der komplementerer det nyligt udkomne Temanummer om søvn hvor ØNH-specialets væsentlige rolle i udredning og behandling af obstruktiv søvnapnø ikke i tilstrækkelig grad belyses.

Korte kliniske retningslinjer

I starten af året blev der lagt sidste hånd på en ny KKR vedrørende udelukkelse af malign neoplasi i rhinopharynx og visitation til kræftpakkeforløb, hos voksne med ensidig sekretorisk otitis media.

Retningslinjen indeholder et forslag til udrednings-algoritme og er tilgængelig på DSOHH´s hjemmeside. Tak til Michael Lüscher, Søren Fast og Max Rhode for det flotte arbejde.

DØNHO har igen opfordret DSOHH til en kritisk gennemgang og fornyelsen af alle KKR i ØNH- specialet, en proces der er godt i gang, men endnu ikke fuldendt. KKR er om OSA er opdateret i foråret 2023.

Forskning

Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis har igen i år bevilget midler til forskningsprojekter med afsæt i ØNH praksis. Stort tillykke til Michael Lüscher der har fået midler til et randomiseret prospektiv studie vedrørende diagnostisk nøjagtighed af forskellige undersøgelsesmodaliteter for diagnostik af BPPV. DØNHO bifalder dette arbejde, og vi vil meget gerne gennem DØNHOF understøtte dette, da forskning i høj grad underbygger vores gennemslagskraft i en række andre sammenhænge. Formandsposten for DØNHO´s forskningsenhed (DØNHOF) varetages fortsat af Peter Tingsgaard, der altid er åben for forskningsrelateret sparring.

Kurser/møder

Praksis A-kursus

I september 2023 afvikledes landets første A-kursus udgående fra praksis, styret med sikker hånd af delkursusleder Thomas Qvist. Tak til alle kolleger fra praksis der, som undervisere, har bidraget med deres høje faglige niveau og ukuelige engagement, så det første A-kursus blev gennemført med yderst flotte evalueringer fra de deltagende kommende speciallæger. Emner, der blev undervist i, var OSA, stramt tungebånd, globulus, allergi, ørelidelser og organisatoriske forhold, ledelse og forskning i praksis. Dagene var krydret med masser af hands-on, simulationstræning og dynamiske diskussioner mellem de yngre læger og underviserteamet, der bestod af: Christian Prætorius (Hørsholm), Søren Fast (Middelfart), Anders Jørgensen (Hobro), Sune Theilgaard (Aarhus), Michael Lüscher (Aarhus), Jacob Tauris (Aarhus), Peter Tingsgaard (Slagelse) og Rikke Haahr (Horsens).

DØNHO formøde:

Til dette års formøde fik vi besøg af Overlæge Dan Dupont, Aalborg, og fik indsigt i hans evidens baserede vinkler på BPPV-diagnostik og -behandling, samt tips og tricks til optimering af udførelse og tolkning af VHIT. Herefter var der gruppe diskussion i ferieringene med henblik på   Der var et rigtig flot fremmøde, vi rundede de 100 deltagere.

DØNHO årsmøde:

Fredag den 18. november 2022 løb DØNHO´s 1. årsmøde af stablen i Svendborg, og der var ikke mindre end 100 tilmeldte. Bestyrelsen takker for den overstrømmende interesse. Dagens program bød på emner som mononeuritter og steroid, CRS og biologisk behandling, tungebånd, forskning i praksis, My worst case, How do you do? m.m. Dagen blev sluttet af med et meget inspirerende foredrag ved læge Martin Vesterby, der har brugt sin lægelige baggrund som ideudvikler og innovator på multiple projekter indenfor global sundhed og som medstifter af Stauning Whisky.

Bestyrelsen har igen i år lagt sig i selen for et godt program til vores netop afviklede DØNHO´s 2. årsmøde. Bestyrelsen takker Lena Egelykke Jørgensen og Eva Rye Rasmussens for deres engagement og gode ideer ift. at få et godt program stykket sammen i fællesskab med DØNHO´s årsmødeudvalg.

Webinars:

I det forløbne år er der afviklet 2 webinars. I det tidlige forår var emnet Oral Patologi. Tak til Jacob Tauris og Michael Lüscher for at styre os sikkert gennem emnet. Årets andet og sidste webinar blev afholdt medio november, og emnet var denne gang Vestibularis Schwannomer sikkert modereret af Michael Lüscher og med oplæg af Professor, Overlæge, Per Cayé Thomasen, Rigshospitalet. Husk at der kan købes adgang til kommende webinars via DØNHO´s hjemmeside.

Bestyrelsen vil igen opfordre medlemmer, der kunne have interesse i at arrangere et webinar til at kontakte os. Både Michael Lüscher og DØNHO vil gerne hjælpe til med processen. Der følger desuden økonomi og platform via hjemmesiden med, og indsatsen honoreres med 50% af den samlede kursusindtægt.

DØNHO personalekursus:

Personalekurset blev i år afviklet d 15.-16 september på Nyborg Strand. Igen i år var der en rigtig god opbakning til kurset, faktisk blevet sat deltager-rekord med 236 deltagere. Hovedemnerne var svimmelhed og konflikthåndtering i telefonen. En stor tak til Steffen Ørntoft, Mads Stougaard og Lotte Rosenvinge for at sætte et godt program sammen til vores personale.

DSOHH´s efteruddannelseskursus:

I smukke rammer på Hotel Koldingpord blev der igen i år afholdt DSOHH efteruddannelseskursus med emner som mundhulelidelser, OSA og kirurgi, simulationstræning og lokalbehandling af knuder i thyroidea. Tak til Gitte Obel (Vejen) og Søren Hansen (Kbh.) for deres indsats i DSOHH´s efteruddannelsesudvalg.

Masterclass – global airways:

Med titlen “Global airway education in airway diseases for ENT and pulmonologists in Denmark” er der igen i år afholdt to Masterclass kurser (i hhv. Øst og Vest) om luftvejslidelser, initieret af Dansk Lungemedicinsk Selskab. Der har været repræsentation fra speciallægepraksis både blandt undervisere (Anders Jørgensen, Hobro og Mikkel Alanin, Rødovre) og deltagere. Kommende kurser annonceres på hjemmesiden.

Congress of the Nordic Association of Otolaryngology 2023:

Efter at have været aflyst to gange grundet corona-pandemien blev den 34. Nordiske ØNH-kongres endelig afholdt, i flotte rammer på konferencecenter Harpa i hjertet af Reykjavik, Island, i slutningen af maj 23. Temaet for kongressen var: ”ENT in the Nordics Preparing for the future”, og DØNHO blev af planlægningskomiteen inviteret til at holde et oplæg om organiseringen af ØNH i primærsektoren i Danmark. Her fik undertegnede lejlighed til at præsentere vores sektor på det organisatoriske plan, mens Tomaas Ravn uddybede vores rolle indenfor uddannelse og forskning, og endelig fik vi lejlighed til at præsentere specifikke forskningsprojekter udgående fra praksis bla om OSA ved Eva Kirkegaard, Ammeprojektet ved Torben Lildholdt og drændatabasen ved Lene Dahl Siggaard.

Kvalitetsklynger

Alle klynger er nu etableret, der er udpeget klyngeformænd, og de fleste klynger har i skrivende stund haft mindst 1 eller flere klyngemøder i året der gået. Klyngernes primære formål er at understøtte det kliniske kvalitetsarbejde gennem tæt faglig sparring og fælles dialog med nære kolleger. For at understøtte et velfungerende og kontinuerligt arbejde i klyngerne skal klyngerne som bekendt holde 2-4 årlige møder, hvor alle praktiserende speciallæger med ydernummer skal deltage. Der findes i alt 12 klynger i ØNH speciallægepraksis. Til at understøtte klyngernes arbejde er der etableret en klyngeplatform, klyngen kan her kommunikere med hinanden og klyngekoordinatoren kan indkalde til møder.

Klyngerne arbejder med de temaer, som de finder relevante. Det er hensigten, at man fremadrettet kan søge inspiration til emner på eKVIS hjemmeside, der med tiden vil kunne understøtte arbejdet med såkaldte “klyngepakker” der indeholder skræddersyede fakta og materiale (evt data mv.) om relevante emner. Der udarbejdes både generelle og specialespecifikke klyngepakker. DØNHO har udpeget ressourcepersoner fra ØNH praksis, der med deres faglighed og gode ideer vil involvere sig i at få etableret de første klyngepakker. Michael Lüscher (Århus), Pia Juul (Odense) og Malene Rokkjær (Århus) har sagt ja til opgaven, tusind tak for det.

Det skal dog bemærkes, at der i eKVIS sekretariat kun sidder tre personer til at varetage alle praktiserende specialer (alle specialer), så fremdriften i etablering af klyngepakkerne forventes at blive lidt langsommelig. Hvis man i klyngerne har gennemgået et emne, som man finder oplagt til en klyngepakke, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte ressourcepersonerne eller eKVIS mhp. videreformidling og -udvikling af en pakke.

Fagområdeuddannelse i allergologi

I efteråret 2022 indledtes et arbejde med at definere en fagområdeuddannelse for ØNH-læger inden for allergologi. Målsætningen er, at ØNH-speciallæger skal have mulighed for at blive certificeret inden for fagområdet allergologi, baseret på DSA´s uddannelsesprogram. DSOHH har inviteret DØNHO (repræsenteret ved undertegnede) med i arbejdsgruppen, sammen med repræsentanter fra Rigshospitalet, OUH og AUH´s rhinologiske søjler. Uddannelsesprogrammet er, som et første skridt i processen, blevet tilpasset ØNH-specialet, så det er relevant og meningsfuldt.

Allergologi og associerede sygdomstilstande udgør en væsentlig andel af klinisk praksis i ØNH- specialet. Fagområdet varetages i særdeleshed i ØNH-speciallægepraksis samt af rhinologiske subspecialister i hospitalsregi. Det samlede antal specifikke allergologiske ydelser i ØNH- speciallægepraksis har de senere år været stigende, og ligger omkring 40.000 konsultationer årligt. Desuden er der i speciallægepraksis et betydeligt antal andre konsultationer hvor allergi indgår i differentialdiagnostikken, men ikke er den primære henvendelsesårsag, fx. indenfor rhinologiske problemstillinger.

Processen er pågående, men endnu ikke afsluttet, og det er således usikkert, om man som ØNH læge får mulighed for at tage hele fagområdeuddannelsen eller evt. blot moduler derfra.

Høreområdet i fremtiden

I 2019 blev der afsat midler til programmet ”Høreområdet i fremtiden – en styrket indsats for borgere med høretab”. I forbindelse med dette oprettede sundhedsministeriet en rådgivende referencegruppe hvor Thomas Qvist er repræsentant for DØNHO. Gennem årene har der været en vekslende fremdrift i de forskellige indsatsområder. Specielt lader publiceringen af de nye nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandling vente på sig. Efter kontakt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyses vi om, at der er en dialog i gang mellem Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om processen for færdiggørelsen, men man kan/vil dog ikke udtale sig om hvornår kvalitetskrav og anbefalinger publiceres. Vi ser .

Programmet består af 6 indsatsområder, der kort beskrives her:

 1. Afprøvning af digital visitation:
  • Projektet ”Innovation af Høreområdet og effekt af Reform (InHEAR) blev præsenteret i formandens beretning sidste år.

Øget gennemsigtighed og information:

  • Udformning af krav til patientinformation ifm. HA-behandling, pjece tilgængelig via Sundhedsstyrelsen.
  • Udvikling af ”Høremappen”: En fælles digital løsning mhp. samling af høredata på én platform og dermed undgå dobbeltundersøgelser. Er endnu ikke færdigudviklet.

Nationale kvalitetskrav til høreapparatsbehandling

  • Der er nu gået 3 år siden der var høringsfrist på de faglige kvalitetskrav, og jvf. indledningen til emnet, er de endnu ikke publiceret. Sagsgangen har været yderst langsommelig.

 

Bedre brug af de faglige ressourcer

  • Intet nyt siden beretningen 2022

 

Bedre dataindsamling for at skabe viden

  • Her er udviklingen af ”høremappen” essentiel, samt krav til en ensartet indberetningsforpligtelse for alle aktører på høreområdet. Intet nyt siden 2022.

 

Uvildig behandling og rådgivning

  • Intet nyt siden 2022

 

ORGANISATORISKE INTERESSER

DØNHO og DSOHH

Samarbejdet med DSOHH er fortsat konstruktivt og godt. Vi bliver inviteret med i mange fora og udvalg, hvor vores deltagelse er bindeleddet til praksissektoren. Samarbejdet i de to bestyrelser styrkes tillige af ”observatørordningen” hvor DSOHH og DØNHO, så at sige, deler et bestyrelsesmedlem, der er med til alle møder i begge bestyrelser. For nuværende er det Christian Bak der varetager denne post som DSOHH bestyrelsesmedlem med observatørstatus i DØNHO.

Udviklingen og etableringen af praksis-A-kursus, fra ide til nu et obligatorisk kursus for alle kommende speciallæger, er tillige et samarbejde med DØNHO og DSOHH´s uddannelsesudvalg. DØNHO bestrider nu 3 poster i uddannelsesudvalget, den ene er tildelt Thomas Qvist som delkursusleder for Praksis A-kursus, Anders Jørgensen som delkursusleder for Paraklinik A-kursus og undertegnede som DØNHO-repræsentant. Vores deltagelse i uddannelse, både hos alle jer der lægger energi i funktionen som tutorlæger og nu også med A-kurset, underbygger i høj grad vores faglige profil mhp. en bedre forståelse for, hvad der foregår i speciallægepraksis. Dette vil alt andet lige forbedre samarbejdet med sekundærsektoren og ikke mindst rekrutteringen til primærsektoren.

DØNHO og FAPS

Ann-Louise Reventlow-Mourier er fortsat DØNHO´s repræsentant i FAPS. Ann-Louise blev i 2022 genvalgt som formand for FAPS, og derfor har vi fortsat ret til en observatørpost i FAPS bestyrelse. Denne post varetages fortsat på bedste vis af Tomaas Ravn. Et tæt samarbejde mellem DØNHO og FAPS vægtes fortsat højt, og målet er fortsat at vores FAPS repræsentanter også er repræsenteret i DØNHO´s bestyrelse for netop at styrke tilknytningen og samarbejdet. Som formand for FAPS løfter Ann-Louise en stor og krævende opgave, og trods dette, har Ann-Louise sideløbende med sin formandspost fastholdt sin tilknytning til DØNHO og således varetaget sin medlemspost med et stabilt fremmøde og stort engagement. En kæmpe tak til Ann-Louise for det store arbejde hun løfter til fordel for os alle.

DØNHO og UEMS (European Union of Medical Specialists)

Kim Werther blev i foråret valgt som generalsekretær for UEMS-ORL sektion. Desuden har den Danske Lægeforening udpeget Kim Werther til National Medical Association repræsentant, hvilket i korte træk betyder, at han repræsenterer Danmark ved UEMS Council møderne, og i den forbindelse skal varetage interesser for ikke blot ORL men for samtlige danske specialer repræsenteret i UEMS. Stort tillykke med de flotte poster, og tak for at være vores repræsentant udenfor landets grænser.

DØNHO og subspecialeselskaberne

DØNHO er repræsenteret i flere subspeciale-selskabers bestyrelser, som fx ved Jesper Balle (Kbh.) i Dansk Laryngologisk Selskab, Thomas Skov Randrup (Holstebro) i Dansk Selskab for Vestibulogi og Martin Glymer (Aarhus) i Dansk Rhinologisk Selskab. DØNHO sætter stor pris på det arbejde medlemmerne lægger i subspecialerne, og vi finder det uhyre vigtigt, at der bevares repræsentanter fra speciallægepraksis i så mange selskaber som muligt. Det er væsentligt, at vi er til stede, og at vi synliggør os, så alle altid er klar over, hvad vi står for, og hvad vi kan levere af ydelser.

DØNHO og regionerne

Det faglige samarbejdet med regionerne foregår på lidt forskellig vis i de enkelte landsdele. I de fleste regioner fungerer bindeleddet mellem praksissektoren og hospitalerne godt via specialerådene, og det er et stort ønske fra DØNHO, at vi fastholder vores repræsentation i disse fora. Derudover har vi et bindeled til FAPS via regionsbestyrelserne, hvor ØNH er repræsenteret i alle regioner.

Der er således mange gode kolleger, der involverer sig i det fagligpolitiske arbejde ved siden af en travl hverdag i klinikken, og det er vi dybt taknemmelig for – tak for indsatsen.

Specialerådene:

 • Region Nord:
  • Peder Frandsen, Aalborg
  • Anders Møller Gregersen, Aalborg
 • Region Midt:
  • Jakob Korshold Nielsen, Randers
  • Christian Bak, Viborg
  • Thomas Qvist, Randers
 • Region Syd:
  • Lars Gosvig, Odense
  • Stig Krarup Petersen, Haderslev

 

Region Sjælland:

 • Peter Tingsgaard, Slagelse
 • Region Hovedstaden, Sundhedsfagligt råd
 • Bjarne Hansen, Brønshøj

 

FAPS Regionsbestyrelser:

 • Region Nord:
  • Janus Bo Bechmann Jespersen, Aalborg (suppl.)
 • Region Midt
  • Christian Bak, Viborg
  • Larry Højgaard Kristiansen, Holstebro (suppl.)
 • Region Syd:
  • Christian Heidemann, Fredericia
 • Region Sjælland:
  • Frank Guldfred, Rønnede (formand)
  • Peter Tingsgaard, Slagelse (suppl.)
 • Region Hovedstaden:
  • Keyvan Maghsoudi, Kbh.


DØNHO i tal

Medlemmer: 302

 • Ordinære medlemmer: 216
 • Pensionister: 86

 

Ydernumre:

 • Heltidsydernumre: 161
 • Deltidsydernummer: 1


Organisering:

 • Solopraksis: 115 speciallæger
 • Kompagniskab: 19 speciallæger
 • Samarbejdspraksis: 19 speciallæger
 • Delepraksis: 10 speciallæger (5 ydernumre)
 • Deltidspraksis: 1 speciallæge
 • Generationsskifte: 2 speciallæger (1 ydernummer)
 • § 64 aftale: 2 speciallæger


Nedsættelser,
 overdragelser og tilgang:

 • Speciallægerne Stine Schrøder og Anne Bohr har overtaget speciallæge Kirsten Nørgaards fuldtidspraksis i Region Sjælland. Speciallægerne har fået tilladelse til at drive praksis videre som delepraksis.
 • Speciallæge Jens Højbjerg Wanscher har af praksisafdelingen fået tildelt et 0- fuldtidsydernummer i Region Syd.
 • Speciallæge Jesper Balle har overtaget speciallæge Jacob Fiskers fuldtidspraksis i Region Hovedstaden.
 • Speciallæge Jacob Galili vil primo 2024 overtage speciallæge Elsebeth Refsgaard Sørensens fuldtidspraksis i Region Midtjylland


Bestyrelsesmøder 2022/23:

 • 18. nov. 22: Konstituerende BM, Svendborg
 • 28. jan. 23: BM, Aarhus
 • 19. apr. 23: BM, Nyborg
 • 31. aug. 23: BM + mini-internat, Kolding
 • 16. nov. 23: BM, Fredericia


DØNHO-repræsentanter i samarbejdende udvalg, selskaber og bestyrelser
FAPS bestyrelse:

 • Ann-Louise Reventlow-Mourier (formand)
 • Tomaas Ravn (observatør)


FAPS
repræsentantskab:

 • Ann-Louise Reventlow-Mourier
 • Peter Tingsgaard
 • Kim Werther
 • Thomas Qvist
 • Rikke Haahr
 • Tomaas Ravn
 • Keyvan Maghsoudi (regionsbestyrelsesrepræsentant)
 • Frank Guldfred (regionsbestyrelsesrepræsentant)
 • Christian Bak (regionsbestyrelsesrepræsentant)
 • Christian Heidemann (regionsbestyrelsesrepræsentant)


DSOHH´s uddannelsesudvalg:

 • Thomas Qvist
 • Anders Jørgensen
 • Rikke Haahr

DSOHH´s efteruddannelsesudvalg:

 • Gitte Obel
 • Søren Hansen


DØNHO´s årsmødeudvalg:

 • Lena Egelykke
 • Eva Rye Rasmussen
 • Gitte Obel
 • Anders Jørgensen
 • Peter Tingsgaard


DØNHO´s personalekursusudvalg:

 • Mads Stougaard
 • Steffen Ørntoft (afgår)
 • Lotte Rosenvinge (afgår)
 • Didde Schnack (ny)
 • Eva Rye Rasmussen (ny)


LVS
(Lægevidenskabelige Selskaber):

 • Christian Bak
 • Lena Egelykke
 • Rikke Haahr


UEMS-
ORL:
Kim Werther (generalsekretær)

ØKONOMISKE INTERESSER

Ekstern revisor:

DØNHO´s regnskab og økonomi er med tiden blevet betydelig mere kompleks end tidligere, og bestyrelsen har derfor besluttet at tilknytte en ekstern revisor mhp. at sikre korrekt revision jvf gældende regler for foreninger, herunder for eksempel hvad angår regler for momsregnskab. Den interne revisorrolle bevares, dennes funktion er fortsat at kontrollere, hvorvidt bestyrelsen generelt handler efter generalforsamlingens beslutninger.

Validering af moderniseringsrapporten:

Arbejdet med valideringen er nu endelig tilendebragt. Efter henvendelse fra DØNHO til FAPS om visse uhensigtsmæssigheder i de gældende valideringsregler har FAPS været i dialog med Danske Regioner om en ændring af reglerne. Parterne er blevet enige om flere ændringer af de gældende valideringsregler, detaljerne er sendt ud til jer tidligere på året i FAPS-Nyt 28/3-23. Hermed eksempler på et par af ændringerne:

  • Valideringen ændres, så det fremadrettet vil være muligt at kombinere ydelse 3002 – Ætsning eller brænding af kar i næseslimhinden ved næseblødning og ydelse 3029 – Behandling af næseblødning eller sår i næsehulen med tamponade
  • Ydelsesbeskrivelsen for ydelse 2013 – Endoskopisk undersøgelse af begge næsehuler før og efter afhævning af slimhinder (nasal endoskopi/posterior rhinoskopi med detumescering) ændres, så der tages højde for, at visse patienter – fx fremmedlegemer i næsen på børn og patienter med kraftig næseblødning – ikke kan medvirke til bedøvelse.


Protokollatår 2022

I FAPS-Nyt 24/8-23 kunne vi alle læse, at den endelige opgørelse af det samlede protokollatår 2022 viste en samlet overskridelse på 11.9 mio. kr. Tilbagebetalingen foregår via honorarreduktion hvor ØNH specialet reduceres med 0,5% gældende fra 1. oktober 2023 og et år frem.

KOLLEGIALE INTERESSER

Igen i år uddelte DSOHH deres Årets Underviser-pris, der denne gang gik til Øre-næse-halslægerne Århusvej, Randers. Stor ros og tillykke til uddannelsesprismodtagerne: Jonas Holm, Jakob Korsholm og Thomas Qvist.

Uddannelseslægerne i speciallægepraksis er fortsat meget tilfredse med den uddannelse der gives i praksis, og tutorlægerne udtrykker ligeledes stor tilfredshed med funktionen. Tusind tak for den flotte indsats der lægges for dagen hos alle kolleger der varetager rollen som tutorlæger – I fortjener alle en pris.

Særligt tak til Michael Lüscher der fortsat varetager ansvaret for det web-baserede Tutorlægeforum, hvor kollegial og faglig sparring om rollen som tutorlæge varetages gennem drøftelser og erfaringsudveksling.

Slutteligt en stor tak til alle de gode kolleger jeg ikke har nævnt (har overset eller ikke er vidende om), som yder en ekstra indsats mhp. at forny og forbedre vores speciale og sektor.

Og hvis man ikke synes, at man har overskud til andet end at være en faglig dygtig praktiserende speciallæge, så kan man fortsat bidrage til vores fælles interesser ved at kommentere på det arbejde, som både DØNHO´s bestyrelse og bidragende medlemmer laver. Det være sig ris og ros.

På vegne af DØNHO´s bestyrelse Rikke Haahr

Formand

Dagsorden GF 2023

DØNHO Generalforsamling 2023

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent, bestyrelsen indstiller Mikkel Holmelund
 2. Formandens beretning v. Rikke Haahr
 3. Beretning fra nedsatte udvalg og evt repræsentanter:
    • Personalekursusudvalg
     1. Regnskab for personalekursus v. Steffen Ørntoft
     2. Status på dette års personalekursus og dato for 2024
     3. Lotte Rosenvinge og Steffen Ørntoft har efter mange års godt arbejde besluttet sig for at trække sig. Personalekursusudvalget og DØNHO´s bestyrelse indstiller Didde Trærup Schnack og Eva Rye Rasmussen
 4. Rettidige indkomne forslag: Ingen
 5. Aflæggelses af regnskab, redegørelse for budget og fastsættelses af kontingent v. Kasserer Gitte Obel
 6. Valg til bestyrelse – på valg er:
    • Rikke Haahr, modtager genvalg
    • Thomas Qvist, modtager genvalg
    • Peter Tingsgaard, modtager genvalg
    • Tomaas Ravn, genopstiller ikke. Mikkel Alanin har vist interesse for den ledige plads, bestyrelsen bakker op. Andre kandidater?
    • En ledig post på valg før tid: Bestyrelsen har i april 23 indsuppleret Anders Jørgensen (AJ) på Christian Bak´s (CB) post, da CB er blevet valgt ind i DSOHH´s bestyrelse. AJ er således på valg i 2023 for 1 år og er igen på valg i 2024. Bestyrelsen anbefaler AJ.
 1. Valg til intern revisor – på valg er:
  • Mads Stougaard, modtager genvalg.
  • Peters Poulsens rolle som revisorsuppleant afsluttes fra 2023, da vi nu får ekstern revision.
  • Ekstern revisor: Bestyrelsen har indgået aftale med Niels Nygaard, Deloitte
 1. Evt andre valg: Ingen
 2. Evt.
 3. Konstituering efter GF

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

Indvarsling af DØNHO Generalforsamling 2023

Fredag d 17. november 2023, kl. 17-18

Trinity Hotel og Konferencecenter

Gl. Færgevej 30

7000 Fredericia

Eventuelle forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være formanden i hænde senest 1 uge efter denne meddelelse.

Dagsordenen vil, som altid, være tilgængelig på hjemmesiden mindst 2 uger forud for generalforsamlingens afholdelse.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

DØNHO´s bestyrelse

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

DØNHO-nyt, september 2023

Kære kolleger,

Efter seneste bestyrelsesmøde er det blevet tid til en lille opsummering af, hvad der foregår i kulisserne i jeres organisation.


DØNHO Årsmøde 2023

Nu nærmer DØNHO’s 2. årsmøde sig med hastige skridt, og vi ser frem til at følge op på sidste års succesfulde årsmøde. Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia, melder klar til at modtage os alle fredag den 17. november 2023. Antallet af tilgængelige pladser begrænses den 1. oktober, så hvis du endnu ikke har booket en plads til mødet, vil vi stærkt opfordre dig til at reservere denne dag fyldt med faglighed og en god portion hygge i Fredericia.

Tilmeld dig på knappen nederst på siden

Tilmeld dig her

Vi ser frem til at høre spændende indlæg om udredning og ultralyd af thyroidea, samt senfølger efter thyroidektomi. Der vil også være præsentationer om emner som mad og lugtetab, magten og politisk arbejde i sundhedsvæsnet, og eksempler på udfordringer i hverdagen som praktiserende ØNH-læge. Endelig er det en stor fornøjelse at kunne præsentere retsmediciner og overlæge Asser Hedegaard Thomsen, der vil fortælle om et lægeliv med mord og drab. Og skulle man have behov for at dulme nerverne efter dette – eller blot have lyst til at teste lugt og smagssansen, vil der være ølsmagning ved Gamborg Bryghus som oplæg til årets generalforsamling.


Webinar

Den 20. juni blev der afholdt endnu et vellykket webinar om BPPV. Næste webinar afholdes den 15. november 2023. Oplægget vil blive præsenteret af Per Cayé Thomasen, Professor, overlæge, Dr. Med., fra Rigshospitalet, med emnet: “Vestibularis schwannom – En opdatering på diagnostiske og behandlingsmæssige aspekter med interesse for ØNH-speciallægepraksis.” Endnu en gang tak til moderator Michael Lüscher for det store arbejde. Husk, at der kan købes adgang til det kommende webinar via DØNHO’s nye hjemmeside: DØNHO Webinar


Nyt om de afviste henvisninger

I DØNHO-nyt fra februar 2023 skrev vi, at der i flere regioner har været en bevægelse mod større krav til indholdet i henvisninger, som langt oversteg normale og fagligt relevante ØNH-oplysninger. Regionerne er nu vendt tilbage til tidligere krav om den gode henvisning. Vær opmærksom på, at sådanne øgede og omfattende krav ikke er i overensstemmelse med det, der er aftalt med DØNHO eller FAPS, og betragtes som opgaveudlægning.  DØNHO og Regional FAPS er løbende opmærksom på disse problematikker og adresserer dem som vi støder på dem. Men vi skal jo have informationerne fra andre end os selv så støder du på det, skal du bare tage kontakt til os.


A-kursus i Praksis

Den 13. til 15. september 2023 blev det første A-kursus i speciallægepraksis afholdt hos Øre-næse-halslægerne Århusvej i Randers. Øre-Næse-Halsspecialet er det eneste speciale i Danmark, der har et decideret A-kursus udgående fra speciallægepraksis. Der blev undervist i emner som obstruktiv søvnapnø, kort tungebånd, globulus, allergi, akut og sekretorisk otit, samt organisatoriske forhold. Kursisterne reagerede med umiddelbar begejstring og flotte evalueringer. Tillykke til uddannelseslægerne med endnu et relevant A-kursus, samt tak til Uddannelsesudvalget og DSOHH for at gøre det muligt. En særlig tak til delkursusleder Thomas Qvist Barrett for at have initieret og arrangeret et vellykket kursus.

Vi ønsker jer alle et dejligt efterår og håber at se jer i Fredericia til Årsmødet.

Med venlig hilsen,

DØNHO´s bestyrelse

 

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

DØNHO formøde 2024

10. april, 2024 – Program og tilmeldingslink følger

FORMØDE 2024

Hotel Nyborg Strand, d 10. april 2024

Tema: Øre-Næse-Halsspecialet udenfor landets grænser

PROGRAM:

Kl 16.30-17.00: Ankomst, snack og drikkevarer

Kl 17.00-17.05: Velkomst v. DØNHO formand Rikke Haahr

Kl 17.05-17.45: Orientering fra FAPS: Indblik i det overenskomstforberedende arbejde forud for OK25 v. FAPS-formand Ann-Louise Reventlow-Mourier

Kl 17.45-18.15: Gruppediskussion

 • Input til overenskomst

Kl 18.15-18.30: Opsamling på gruppediskussion

Kl 18.30-18.45: Pause

Kl 18.45-19.45: Global Outreach Initiative, v. Professor, overlæge, Dr. med. Per Caye-Thomasen, Rigshospitalet

Kl 19.45-20.45: Middag

Kl 20.45-21.00: Praksis og ØNH på Grønland v. speciallægerne Thomas Skov Randrup og Dorit Thusholt, Øreklinikken i Holstebro

Kl 21.00-21.30: UEMS og sundhedspolitik i EU v. Generalsekretær UEMS, speciallæge Kim Werther, Roskilde Øre-Næse-Halsklinik

Næste Formøde: 19. april 2023.
Program følger.

DØNHO Personalekursus 2023

PROGRAM

Klinikassistentkursus

”Den svimle patient – den svære balance”

Fredag 15. september

9.30-10.00

Ankomst, kaffe, udstillere

10.00-10.15

Velkomst

10.15-11.15

Otogen svimmelhed, indre øre funktion, balancesystem, undersøgelsesmetoder, BPPV

11.15-11-45

Pause

11.45-12.15

Repositionsøvelser

12.15-13.15

Indre øre svimmelhed, andre årsager Mb. Meniere, Neuronitis vestibularis.

13.15-14-15

Frokost, udstillere

14.15-15.15

Neurologiske og andre medicinske årsager til svimmelhed

15.45-16.45

Svimmelhed set fra en geriaters synvinkel

16.45-17.15

Visitering af svimle: en case-quiz

17.30-19.00

Udstillere, spadseretur, svømmetur, løbetur, badetur

19.00 –

Middag med underholdning.
Stjernebar m. drinks og musik

Lørdag 16. september

7.00-9.00

Hvorfor er tinnitus patienter tit lidt specielle?
Rikke B Kristensen fra CKV (Center for velfærdsteknologi og kommunikation

10.00-10.30

Pause

10.00-10.30

Morgenmad og udstillere

9.00-10.00

Telefoncoach – ”konflikthåndtering i telefonen”

10.00-10.30

Pause og udstillere

10.30-12.00

Hjernelammelse, Den digitale verdens udfordring. Lone Frank, videnskabsjournalist, Ph.D.

12.00-12.15

Evaluering, kom godt hjem med sandwich i hånd.

Global airway education in Allergy diseases

PROGRAM

West (27-28 April 2023, Skejby)
for ENT and pulmonologist in Denmark

2 day course:

Global airway education in Allergy for ENT and pulmonologist in Denmark.

Aim: Tools to select a better path in systematic assessment and treatment in upper and lower airways diseases and allergy.

Day 1 – Thursday 26th. April

09.45-10.00

Coffee and croissant

Vibeke Backer

10.00-10.15

Welcome

Vibeke Backer/ Johannes Schmid / Phillippe Gevaert

10:15-11:00

Patient case:
Global airways including allergic rhinitis
Philippe Gevaert

11:00-12:00

Skin Prick test/IgE/ Complement diagnostic
Lars Poulsen (web-based)
12.00-12.15
Coffee
12:15-12:45
Diagnosis of Asthma
Vibeke Backer
12:45-13:15
Lunch
13:15–13:30
Patient cases: Asthma
Johannes Schmid

13:30–14:00

Treatment of Allergic rhinitis Case-based
Philippe Gevaert

14:00–14:20

Diagnosis and classification of CRS
Anders W Jørgensen

14:20–15:00

CRSwNP – patient case (in live)
Kristian Bruun Petersen
15:00–15:15
Coffee
15:15–15:45
Case-based Allergic eye disease – when is steroids a good or a wrong solution
Kristian Aasbjerg
15:45–16:15
Allergen immunotherapy (AIT) and documentation for (SLIT/SCIT)

Johannes Schmid

16:15-16:30
Break
16:30–17:00
SCIT/SLIT – which to use in whom
Philippe Gevaert
17:00
End of the day

Day 2 – Friday 27th. April

08:15-08:30

Good morning

Vibeke Backer/Johannes Schmid/Philippe Gevaert

08:30–09:30

Type-2 and non-Type-2 endotypes and cytokines
Philippe Gevaert

09:30–10:00

Atopic dermatitis and treatment out-side dermatology – what to do
Mette Deleuran

10:00–10:15

Break

10:15–10:45

Anaphylaxis
Tina Skjold

10:45–11:00

Airway Biomarkers in clinical use
Vibeke Backer

11:00–11:30

Biologic treatment of CRSwNP
Philippe Gevaert

11:30–12:30

Hands ON in allergy (SLIT, SCIT, skin prick test, FeNO, Auto injection)
Vibeke Backer/Johannes Schmid/Ditte Mogensen/Christiane Haase/ Tina Skjold

12:30–13:00

Lunch

13:00–13:30

AIT. Experiences from a daily asthma & allergy clinic (Cases)
Johannes Schmid

13:30–14:15

Biologic treatment Asthma

Vibeke Backer/Johannes Schmid

14:15–14:30
Coffee
14:30–15:00
Pollen – food cross-reactivity

Tina Skjold

15:00–15:30
Screening of Global airways
Vibeke Backer
15:30–15:45
End of Education

Programmet har søgt støtte fra 3 farmaceutiske industrier (GSK, Sanofi og ALK Nordic).

Mødet vil blive anmeldt til ENLI. Mødet er efter DLS’s vurdering i tråd med gældende regler for området, støttet af DIMO og DØNHU

Tilmelding skriv til: [email protected]
Så får I oplyst kontonummeret ved bekræftelsen.